Tibet Terrier Hobbyzucht

Shamba Kyi

Seit 14 Jahren

13.01.2018  CACIB Nürnberg      Frau Sinko            Offene Klasse     Babu    V1, CAC, VDH

10.03.2018   CACIB Offenburg   Herr Kliebenstein   Offene Klasse    Babu    V1, CAC, VDH, CACIB Res

                                                                               Jüngstenklasse   Indra   vv1

Zurück